“DEN følelsen!” (“THAT feeling!”)

The post is in English at the bottom of the page.

Det er fredag, og endelig helg. Etter en crazy busy uke, med ekstremt mye å gjøre på jobb, har jeg endelig tid til å stikke nesa innom her en tur. Utenom en fulltids-jobb som skal passes så har jeg flere prosjekter på gang ved siden av jobb, opprettelse av bloggen på eget domene (bikerpus.no), og gjør også et tappert forsøk på å få med meg håndball-vm på tv… Med andre ord, jeg har nok å finne på om dagen!

Men en ting jeg har begynt å tenke over den siste uka er et uttrykk som veldig mange av oss bruker, og den siste uka er det flere som har kommet med slike sitater på sosiale medier. For de av dere som ikke vet hva jeg snakker om, så skal jeg prøve å forklare… Dette brukes ved at man forteller noe som man har opplevd men at utfallet kanskje ble for eksempel litt kleint, rart eller morsomt, hvorpå man tilføyer “DEN følelsen!” på slutten av uttalelsen.

Siden dette har blitt flittig brukt den siste uka, så kom jeg til å tenke på at jeg har hatt noen slike i løpet av uka, jeg og. Så jeg tenkte jeg skulle ramse opp noen for dere:

 

 • Når man våkner 3 av 5 dager halvannen time før vekkeklokka, selv om man bare har sovet 4 timer…
 • Når man drar på jobb en time for tidlig alle 3 dagene, fordi man er sulten men ikke har pålegg i kjøleskapet hjemme…
 • Når man opplever snødekket asfalt på hovedveien på vei til jobb for første gang på 2 år… (Hovedveien her blir saltet veldig mye på grunn av veldig mye tungtrafikk ut til fabrikken der jeg jobber, og smal, svingete vei!).
 • Når bilen har fått det for seg at den skal åpne bakluka når man låser opp hele bilen, og man kjører 500 meter hver gang før man oppdager det…
 • Når man fyller bensin til kr. 13.95 på vei til jobb, og den koster kr. 16.25 når man reiser hjem?!
 • Når Norge slår Sverige i håndball-vm, og man stiller i norsk supporter-trøye på jobb neste dag for å mobbe svenskene…

“DEN følelsen!”

Ut over det så vil jeg ønske dere alle en riktig god helg! Og må Norge gå “all the way” i håndball-vm i helga!!! Ergo vet dere hva som står på tv-programmet mitt, utenom alle prosjekter jeg har på gang på fritiden, i helga…! 😉

 

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

BIKERPUS.NO

 

It’s Friday, and finally weekend. After a crazy busy week, with extremely much to do at work, I finally have time to drop in here. Besides a full-time job that is to be looked after, I have several projects underway next to work, setting up the blog on my own domain (bikerpus.no), and also making a brave attempt to keep up with the handball world cup on TV… In other words, I have plenty to do during the day!

But one thing I’ve begun to think about the last week is an expression that many of us use, and the last week several have made such quotes on social media. For those of you who do not know what I am talking about, then I will try to explain… This is used by telling something that you have experienced but that the outcome might for example be a little stupid, weird or funny, to which you add “THAT feeling!” at the end of the statement.

Since this has been diligently used the last week, I came to think that I have had some experiences like that myself during the week, I too. So I thought I’d hit someone up for you:

 

 • When you wake up 3 out of 5 days an hour and a half before the wake-up call, even if you have only slept 4 hours…
 • When you go to work an hour early for all 3 days, because you are hungry but do not have anything in the refrigerator at home…
 • When you experience snow covered asphalt on the main road on your way to work for the first time in 2 years… (The main road here gets salted very much due to very heavy traffic out to the factory where I work, and narrow, winding road!).
 • When the car has realized that it should open the tailgate when unlocking the entire car, and you drive 500 meters each time before you discover it…
 • When you are filling petrol to kr. 13.95 on the way to work, and it costs kr. 16.25 when traveling home?!
 • When Norway beats Sweden in the handball world Cup, and you put on a Norwegian supporter jersey at work the next day to bully the Swedes…

“That feeling!”

 

Beyond that, I wish you all a really good weekend! And must Norway go “all the way” in handball world cup this weekend!!! Then you know what is on my TV program, except for all the projects I have in my spare time, this weekend…! 😉

Mine regler for julen! (My rules for Christmas!)

The post is in English at the bottom of the page.

Min strålende start på året, som du kan lese mer om HER, har gitt meg tid til å reflektere over mye rart. Blant annet bensinprisene før og nå, (altså før,under og etter jul) som du kan lese mer om HER… I skrivende stund er klokka midt på natta, jeg er lys våken og ligger å trykker noe potetgull i trynet. Blir gjerne sånn når man er syk! Og det fikk meg til å tenke på høytiden vi nettopp er ferdig med, og all den gode julematen som er inntatt… Continue reading “Mine regler for julen! (My rules for Christmas!)”

10 tegn på at man trenger ferie… (10 signs that you need vacation …)

The post is in English at the bottom of the page.  
 • “Snooze”-knappen på vekkeklokka roper “AU!” når du tar på den.                                                                                                                                                             
 • Du legger en slagplan på hvordan kvitte deg med liket til alle som snakker til deg før du er ferdig med en kanne kaffe om morgenen.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Verneskoa kan skremme fanden på flatmark bare med lukta.                                                                                                                                                                        
 • Man tar en tur med vareheisen på jobb for å skifte til arbeidsklær i heisen, da man ikke gidder å gå 100 m til garderoben.                                                                                                                                                                                                                           
 • Man leter febrilsk etter arbeidsklærne når man kommer på jobb. Finner de igjen i vareheisen…                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Man begynner å kalle kollegaene sine for enten “tante” eller “onkel”, når det blir riktig ille er de enten “mor” eller far”.                                                                                                                                                                                                                                      
 • Motorsykkelen ruller rundt og spiller død når du går forbi, i håp om litt oppmerksomhet.                                                                                                                                            
 • Motorsykkelhjelmen på hylla i gangen holder på å gi deg hjerteinfarkt når du kommer hjem fra jobb, fordi du tror det står en mann der.                                                                                                                                                                                    
 • Hunden leverer flyttemelding til mormor og morfar, i mangel på mosjon.                                                                                                                          
 • Man får et vilt innfall om å begynne å blogge…                                                                                                                                                                                     

Ha en fortsatt riktig god sommer der ute! 

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

BIKERPUS.NO

“Snooze” button on alarm clock shouts “AU!” when you touch it.

You put a plan on how to get rid of the body of everyone who speaks to you before you finish a jug of coffee in the morning.

Protective shoes can scare the devil on a flat ground only with the smell.

You take a ride with the goods lift at work to change to work clothes in the elevator, when you does not bother walking 100 m to the locker room.

You look for work clothes frantically when you come to work. Find them again in the elevator…

You begin to call your colleagues for either “aunt” or “uncle”, when it gets really bad they are either “mother” or father “.

The motorcycle rolls around and plays dead when you pass by, hoping for some attention.

The motorcycle helmet on the shelf in the hallway is giving you a heart attack when you get home from work, because you think there is a man there.

The dog provides relocation notice to grandmother and grandfather, in the absence of exercise.

You get a wild idea about starting to blog…

Have a really good summer out there!